افسانه سروش يار

دانشجویان DBA

افسانه سروش يار

تحلیلی مقایسه ای بر کاربرد تئوری اختیار سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای و مدیریت هزینه استراتژیک در تصمیم گیری های سرمایه گذاری استراتژیک: ارائه مدلی ترکیبی

در محیط کسب و کار امروز روشهای سنتی بودجه بندی سرمایه ای برای انعکاس پویایی دنیای اقتصاد نوین چندان مناسب و کافی نیست. روش های متداول ارزیابی پروژه اعم از تکنیک های مبتنی بر جریان های نقدی تنزیل شده همچون ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی و تکنیک هایی که مبتنی بر جریان های نقدی تنزیل شده نیستند مانند دوره بازگشت سرمایه و میانگین نرخ بازده حسابداری، به هنگام رویارویی با عدم اطمینان، پیچیدگی و انعطاف پذیری با نارسائیهایی مواجهند؛ چرا که با نادیده انگاشتن این پارامترها ارزش سرمایه گذاری را کمتر از واقع برآورد می نمایند.

ارزيابي نقش کيفيت سود بر الگو، شيوه تأمين مالي و کارايي سرمايه گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در اين مقاله تأثير اقلام تعهدي اختياري به عنوان شاخص کيفيت سود بر الگو، شيوه تأمين مالي و کارايي سرمايه گذاري شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. هدف اصلي پژوهش بررسي نقش اقلام تعهدي در تعيين بازده دارايي ها، حساسيت سرمايه گذاري به وجوه نقد داخلي و تعيين تأثير ميزان تأمين مالي از منابع خارجي بر قيمت گذاري بازار اقلام تعهدي اختياري مي باشد. در راستاي دستيابي به هدف مذکور و پاسخگويي به پرسش هاي تحقيق سه فرضيه تدوين گرديده و به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش از تحليل رگرسيون چند متغيره و اطلاعات مالي 107 شرکت عضو نمونه بين سال هاي 1377 الي 1386 استفاده شده است.