مدیریت هزینه استراتژیک

دانشجویان DBA

مدیریت هزینه استراتژیک

تحلیلی مقایسه ای بر کاربرد تئوری اختیار سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای و مدیریت هزینه استراتژیک در تصمیم گیری های سرمایه گذاری استراتژیک: ارائه مدلی ترکیبی

در محیط کسب و کار امروز روشهای سنتی بودجه بندی سرمایه ای برای انعکاس پویایی دنیای اقتصاد نوین چندان مناسب و کافی نیست. روش های متداول ارزیابی پروژه اعم از تکنیک های مبتنی بر جریان های نقدی تنزیل شده همچون ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی و تکنیک هایی که مبتنی بر جریان های نقدی تنزیل شده نیستند مانند دوره بازگشت سرمایه و میانگین نرخ بازده حسابداری، به هنگام رویارویی با عدم اطمینان، پیچیدگی و انعطاف پذیری با نارسائیهایی مواجهند؛ چرا که با نادیده انگاشتن این پارامترها ارزش سرمایه گذاری را کمتر از واقع برآورد می نمایند.