دکتر اسفندیار ملکیان

دانشجویان DBA

دکتر اسفندیار ملکیان

نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار

بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره با شاخص های حسابداری ارزیابی عملکرد (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) - صفحه 24 الي 35

بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1383-1387 انتخاب گردیده است. برای برآورد مدل آماري تحقيق روش رگرسیون با استفاده از داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه منفی بین اندازه شرکت، داراییهای ثابت مشهود و اهرم با وجه نقد نگهداری شده می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که جریان های نقدی، سودآوری و فرصت های رشد رابطه مثبتی با وجه نقد نگهداری شده دارند.

مطالعه نقش آمارهاي مالي دولت(GFS) در ايران، در بهبود شفافيت، پاسخگويي و محاسبه بهاي تمام شده طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي

با استقرار نظام حسابداري دولتي مناسب و كارآمد مي توان اطلاعات صحيح، قابل اعتماد و شفاف را جهت تصميم گيري هاي منطقي براي برنامه ريزي هاي آينده اعمال نمود و مديريت سازمان هاي دولتي را در جهت ايفاي مسئوليت پاسخگويي ياري نمود. در اين تحقيق، گردآوري اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماري تحقيق، شامل ذيحسابان دستگاههاي اجرايي، حسابداران دولتي، حسابرسان ديوان محاسبات و كارشناسان مالي دستگاه¬هاي اجرايي که در محدوده جغرافيايي استان مازندران فعاليت مي کنند، به منظور آزمون فرضيات، انجام شده است.