بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره با شاخص های حسابداری ارزیابی عملکرد (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) - صفحه 24 الي 35

دانشجویان DBA

بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره با شاخص های حسابداری ارزیابی عملکرد (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) - صفحه 24 الي 35

چکیده

با ظهور تئوری نمایندگی و تفکیک مدیریت از مالکیت، ارزیابی عملکرد مدیران مطرح گردید. بنابراین می­بایست شاخص­ها و مؤلفه­هایی برای این منظور در نظر گرفته شود، كه شاخص­های حسابداری و شاخص­هاي اقتصادي از آن جمله ­اند. به همین جهت در این مطالعه به بررسی تأثیر پاداش هیأت مدیره بر شاخص­های حسابداری ارزیابی عملکرد پرداخته شده است. برای این منظور، بر اساس آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی، اطلاعات لازم برای سال­های 1381 تا 1387 از کلیه­ی شرکت­های واجد شرایط در بورس اوراق بهادار تهران جمع­آوری گردید و با استفاده از ضریب تعیین تعدیل شده، تحلیل واریانس و یک مدل رگرسیونی خطی، این رابطه­ مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تأثیر پاداش بر خالص جریان­های نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی و نسبت Q توبین در سطح کل شرکت­ها و صنایع انتخابی مورد آزمون قرار گرفت. یافته­های پژوهش در سطح کل شرکت­ها دلالت بر وجود رابطه معنی­دار بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و خالص جریان­های نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی و رابطه ضعیف بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و نسبت Q توبین دارد. نتایج آزمون فرضیه ­ها در سطح صنایع مورد رسیدگی نیز، نشان مي‌دهد كه جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی (CFO) در صنعت سيمان، آهك و گچ و صنعت خودرو و ساخت قطعات، تأثير معني‌داري روي  مبلغ پاداش هيأت‌ مديره  دارد و همچنین در سطح صنایع، رابطة معني‌داري بين مبلغ پاداش هيأت‌مديره و نسبت Q توبین شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

شماره نشریه: 
23
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: