دکتر رسول برادران حسن زاده

دانشجویان DBA

دکتر رسول برادران حسن زاده

بررسی تاثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران بر نقدینگی آن

دانش و پژوهش حسابداری شماره 51

بررسی تاثیر اجزای مصارف بانک نمونه بر نقدینگی آن

بررسی تاثیر محافظه کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران