تشکیل به موقع مجمع عمومی عادی سالانه

دانشجویان DBA