دکتر غلامرضا کرمی

دانشجویان DBA

دکتر غلامرضا کرمی

کیفیت افشا حسابداری و عملکردآتی: رویکرد معادلات ساختاری

ارمغان تئوري‌هاي دستوري حسابداري

اين نوشتار به پنج اثر مهم در حوزه تئوري های‌ دستوري حسابداري پرداخته است: مك‌نيل (1939)، پيتون و ليتلتون (1940)، ليتلتون (1953)، چمبرز (1966) و ايجيري (1975). در اين بررسي، خواهيم ديد كه بين اين تئوری ‌پردازان توافقي از باب مفروضات اساسي و نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌كنندگان وجود نداشته و اين عدم توافق، به توصيه‌هاي متفاوتی در مورد شناخت و اندازه‌گيري انجاميده است. همچنین خواهيم ديد بسياري از ايده‌هايي كه امروزه محال و دست‌نيافتني به نظر مي‌رسند، توسط اين تئوری ‌پردازان ارائه شده‌اند. مقاله حاضر در پایان به بررسي سيماي امروزين حسابداري در سايه اين تئوري‌ها مي‌پردازد.

بررسی رابطه بين سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق به بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکت بر هزینه های نمایندگی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. رابطه نمایندگی نوعی قرارداد است که طبق آن مالک، نماینده ای را جهت انجام عملیاتی مأمور و در این راستا اختیاراتی در باب اتخاذ تصمیم به وی تفویض می کند. با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه های نمایندگی، ناشی از تضاد منافع بین طرفین، ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارند. از این رو، شرکت ها به دنبال کنترل و کاهش چنین هزینه هایی می باشند.

بررسی رابطه بين سازوکارهای نظام راهبری شرکت و محافظه کاری در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مدیران با توجه به انگیزه‌های گوناگون درصدد شناسایی سریع‌تر سودها و به تاخیر انداختن زیان‌ها هستند. محافظه‌کاری محدودیتی است که توانایی و تمایل این رفتار فرصت‌طلبانه را از مدیران می‌گیرد. هيئت مديره شركت به عنوان نهادی كه نقش هدایت و نظارت بر كار مديران اجرايي را دارد، و مالکان نهادی به عنوان ناظران بیرونی، از اهمیت بسزایی در هدایت مناسب‌تر شرکت و از جمله اتخاذ رویه‌‌های محافظه‌کارانه‌تر برخوردار می باشند. در این تحقیق به بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکت بر میزان محافظه‌کاری، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.