ارمغان تئوري‌هاي دستوري حسابداري

دانشجویان DBA

ارمغان تئوري‌هاي دستوري حسابداري

اين نوشتار به پنج اثر مهم در حوزه تئوري های‌ دستوري حسابداري پرداخته است: مك‌نيل (1939)، پيتون و ليتلتون (1940)، ليتلتون (1953)، چمبرز (1966) و ايجيري (1975). در اين بررسي، خواهيم ديد كه بين اين تئوری ‌پردازان توافقي از باب مفروضات اساسي و نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌كنندگان وجود نداشته و اين عدم توافق، به توصيه‌هاي متفاوتی در مورد شناخت و اندازه‌گيري انجاميده است. همچنین خواهيم ديد بسياري از ايده‌هايي كه امروزه محال و دست‌نيافتني به نظر مي‌رسند، توسط اين تئوری ‌پردازان ارائه شده‌اند. مقاله حاضر در پایان به بررسي سيماي امروزين حسابداري در سايه اين تئوري‌ها مي‌پردازد.

شماره نشریه: 
6
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: