دکتر ساسان مهرانی

دانشجویان DBA

دکتر ساسان مهرانی

تاثیرEPS،DPSوROE بر شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و اختلاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارمغان تئوري‌هاي دستوري حسابداري

اين نوشتار به پنج اثر مهم در حوزه تئوري های‌ دستوري حسابداري پرداخته است: مك‌نيل (1939)، پيتون و ليتلتون (1940)، ليتلتون (1953)، چمبرز (1966) و ايجيري (1975). در اين بررسي، خواهيم ديد كه بين اين تئوری ‌پردازان توافقي از باب مفروضات اساسي و نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌كنندگان وجود نداشته و اين عدم توافق، به توصيه‌هاي متفاوتی در مورد شناخت و اندازه‌گيري انجاميده است. همچنین خواهيم ديد بسياري از ايده‌هايي كه امروزه محال و دست‌نيافتني به نظر مي‌رسند، توسط اين تئوری ‌پردازان ارائه شده‌اند. مقاله حاضر در پایان به بررسي سيماي امروزين حسابداري در سايه اين تئوري‌ها مي‌پردازد.

اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تاکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت

اقلام تعهدی مشکلات عدم تطابق و زمان بندی موجود در اقلام نقدی را حل می کنند. با این وجود در بسیاری موارد این اقلام توسط مدیریت دستکاری می شوند.  نیاز به مفروضات و انتخاب های مجازی که برای شناسایی این اقلام وجود دارد، می تواند سبب بروز خطا در اندازه گیری آن ها شود، لذا این اقلام نسبت به اقلام نقدی پایداری کمتری دارند. انتظار می رود در شرکت های بزرگترکه اطلاعات بیشتری از آن ها موجود است و هم چنین شرکت هایی با درصد بیشتر سهامداران نهادی ، به تفاوت میان اقلام نقدی و تعهدی توجه بیشتری شده و مکانیزم قیمت گذاری اقلام تعهدی صحیح تر باشد.