تاثیرEPS،DPSوROE بر شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دانشجویان DBA

تاثیرEPS،DPSوROE بر شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

جلد

چکیده:

اين  تحقيق  به  بررسي  بعضی  از  عوامل  موثر  بر  شاخص  قيمت  سهام  شر  كتهاي  پذيرفته  شده  در  بورس  اوراق  بهادار  تهران  را  در  بازه  زماني  سال‌هاي  1383  تا  1389  را  مد  نظر  خود  قرار  داده  است.بر  اين  اساس  ضمن  مروري  جامع  بر  ادبيات  موضوعي  مربوط  به  شاخص  قيمت  سهام  و  از  طريق  پرسشنامه  تعداد  100نفر  از  كارشناسان  و  كارگزاران  و  متخصصان  مربوطه  در  اين  زمينه  به  سوالات  پاسخ  دادند.سه  عامل  سود  هر  سهم،  سود  تقسيمي  و  بازده  حقوق  صاحبان  سهام  به  عنوان  متغیر  مستقل  و  شاخص  قیمت  سهام  به  عنوان  متغیر  وابسته  مورد  آزمون  همبستگي  و  رگرسيون  قرار  گرفته  و  با  توجه  به  نتايج  بدست  آمده  از  آزمون‌هاي  مربوطه  فقط  دو  متغير  سود  هر  سهم  و  سود  تقسيمي  با  شاخص  قيمت  معني  دار  بوده  و  7/98  درصد  از  كل  تغييرات  شاخص  كل  راتبيين  مي‌كند  و  فقط  3/2  درصد  از  تغييرات  در  اثر  بازده  حقوق  صاحبان  سهام  تبيين  مي‌شود.

 

شماره نشریه: 
44
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: