رحیم بنابی قدیم

دانشجویان DBA

رحیم بنابی قدیم

تأثیر محافظه کاری مشروط بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها

اصول، روشها، ابزارهای اجرایی و حسابرسی بهبود مستمر

عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات (تئوریها و کاربردها)