علي فعال قيومي

دانشجویان DBA

علي فعال قيومي

حسابداری آب

آب به عنوان یکی از منابع طبیعی و ارزشمند برای حیات بشریت همواره مورد توجه بوده است. در حال حاضر به دلیل عواملی نظیر رشد جمعیت، گسترش صنایع نیازمند به آب و تغییرات آب و هوایی، این منبع ارزشمند با تهدیدهای زیادی روبرو شده است که این امر خود لزوم مدیریت منابع آب را آشکار می سازد. از آن جا که مدیریت اثربخش در گرو دسترسی به اطلاعات مناسب بوده و حسابداری می تواند در این خصوص مدیران را یاری نماید، حسابداری آب نیز پا به عرصه مبارزه با چالش های مربوط به آب نهاده است. البته لزوم پاسخگویی مدیریت به سهامداران و در سطحی وسیع¬تر به جامعه از دیگر دلایل پیدایش حسابداری آب بوده است.

دوره تصدی حسابرس، چرخه عمر و کارایی سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق به واکاوی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کارایی سرمایه گذاری های بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به علاوه در این تحقیق اثر عوامل چرخه عمر و وجه نقد موجود در شرکت بر رابطه دوره تصدی حسابرس و کارایی سرمایه گذاری بررسی می شود. بدین منظور از رگرسیون حداقل مجذورات تجمعی و رگرسیون حداقل مجذورات تعدیل شده تجمعی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین دوره تصدی حسابرس و اندازه شرکت حسابرسی با کارایی سرمایه گذاری های بلند مدت است.