حسابداری آب

دانشجویان DBA

حسابداری آب

آب به عنوان یکی از منابع طبیعی و ارزشمند برای حیات بشریت همواره مورد توجه بوده است. در حال حاضر به دلیل عواملی نظیر رشد جمعیت، گسترش صنایع نیازمند به آب و تغییرات آب و هوایی، این منبع ارزشمند با تهدیدهای زیادی روبرو شده است که این امر خود لزوم مدیریت منابع آب را آشکار می سازد. از آن جا که مدیریت اثربخش در گرو دسترسی به اطلاعات مناسب بوده و حسابداری می تواند در این خصوص مدیران را یاری نماید، حسابداری آب نیز پا به عرصه مبارزه با چالش های مربوط به آب نهاده است. البته لزوم پاسخگویی مدیریت به سهامداران و در سطحی وسیع¬تر به جامعه از دیگر دلایل پیدایش حسابداری آب بوده است. گزارشگری در خصوص آب ابتدا در قالب گزارش های آماری، توسط سازمان ملل، الزامی شد ولی با ابتکار استرالیا و در قالب یک طرح ملی، حسابداری آب مبتنی بر استاندارد به شکل و روشی مشابه با حسابداری مالی شکل گرفت و استانداردهایی برای آن تدوین شد. حسابداری آب توسط شرکت ها به استفاده کنندگان، گروه¬های اجتماعی و جامعه سرمایه گذاری اجازه می دهد که آثار اجتماعی و محیط زیستی شرکت های مختلف را به منظور تصمیم گیری مقایسه نمایند. اکنون انتظار می¬رود حسابداری آب نیز مشابه با حسابداری کربن مورد توجه هیات بین المللی تدوین استانداردهای حسابداری (IASB) قرار گیرد و در سطح بین المللی مطرح شود.

شماره نشریه: 
33
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: