مهدی کدیور

دانشجویان DBA

مهدی کدیور

چارچوب نظری گزارشگی مالی، از آغاز تا امروز

از سال 1959 میلادی که رویکرد بدیهیات- اصول توسط موریس مونیتس در قالب تحقیقات حسابداری شماره 1 و 3 منتشر گردید تا آخرین بیانیه  FACB و IASB  در سال 2010 که به طور مشترک در قالب بیانیه شماره هشتSFAC(8) انتشار یافت ، چارچوب نظری گزارشگری مالی همواره به عنوان یکی از چالش برانگیزترین تئوری های قابل نفوذ حسابداری در سطح بین الملل محسوب شده و همواره پاسخگوی بسیاری از ا

تجزیه و تحلیل یک بازار رقابتی ( با نگاهی بر مدل پنج نیروی پورتر)