تجزیه و تحلیل یک بازار رقابتی ( با نگاهی بر مدل پنج نیروی پورتر)

دانشجویان DBA

تجزیه و تحلیل یک بازار رقابتی ( با نگاهی بر مدل پنج نیروی پورتر)

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
36
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: