اثر اقلام تعهدی و جریان های نقدی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی

دانشجویان DBA

اثر اقلام تعهدی و جریان های نقدی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی

از لحاظ نظري انتظار مي رود وجود جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی، گسترش و تنوع آنها از طريق اثرگذاري بر اندازه، ريسك و پيچيدگي واحد مورد حسابرسي بر حق الزحمه حسابرسي موثر باشد، اما در اين رابطه شواهد كمي مستند شده است. بر اين اساس عوامل اثرگذار بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي به همراه معیارهای جریان وجه نقد، اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی غیر سرمایه در گردش به عنوان متغيرهاي مستقل و حق الزحمه خدمات حسابرسي به عنوان متغير وابسته تعيين شده است. اطلاعات مورد نياز براي آزمون همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش از شركت هاي غیر مالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1387 به دست آمده است. برای آزمون فرضیات از دو مدل رگرسيون تلفیقی و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین جریان وجه نقد و حق الزحمه حسابرسی در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و بین اقلام تعهدی کل، اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی غیر سرمایه در گردش با حق الزحمه حسابرسی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار و منفی وجود دارد. در میان متغیرهای کنترلی تنها متغیرهای نوع حسابرس، اهرم و کل دارایی ها رابطه معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند. ضریب تعیین تعدیل شده تقریبا 46 درصد است. آماره دوربین-واتسون برابر 2.2 است که حاکی از عدم وجود خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق است.

شماره نشریه: 
13
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: