حق الزحمه حسابرسی

دانشجویان DBA

حق الزحمه حسابرسی

اثر اقلام تعهدی و جریان های نقدی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی

از لحاظ نظري انتظار مي رود وجود جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی، گسترش و تنوع آنها از طريق اثرگذاري بر اندازه، ريسك و پيچيدگي واحد مورد حسابرسي بر حق الزحمه حسابرسي موثر باشد، اما در اين رابطه شواهد كمي مستند شده است. بر اين اساس عوامل اثرگذار بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي به همراه معیارهای جریان وجه نقد، اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی غیر سرمایه در گردش به عنوان متغيرهاي مستقل و حق الزحمه خدمات حسابرسي به عنوان متغير وابسته تعيين شده است.