ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت

دانشجویان DBA

ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت

هدف این مقاله، ارائه ي مدلي برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت مي باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور، وضعيت مالي شركت ها و همچنين موضوع تداوم فعاليت آنها را بررسي کرده و در تصمیم گیری های اقتصادی از آن ها استفاده کرد. جامعه ی آماری متشکل از دو گروه شرکت شامل 30 شرکت دارای بحران و 60 شرکت فاقد بحران است. تعدادی از مهمترین متغیرهای هشدار مالی بین این دو جامعه مقایسه شده و متغیرهایی که بین این دو گروه، از نظر آماری، تفاوت معناداری داشته باشند، برای برازش یک مدل جهت محاسبه ی احتمال بحران مالی، انتخاب خواهند شد. سپس با استفاده از الگوی لاجیت، مدلی برازش می شود که توانایی محاسبه ي بحران مالی را تا 96 درصد دارا می باشد

شماره نشریه: 
6
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: