بحران مالی

دانشجویان DBA

بحران مالی

مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 22

بحران مالی جهانی ،چالشی پیش روی تحقیقات حسابداری

رویه های حسابداری به شدت تحت تأثیر بحران مالی فعلی قرار گرفته و مي تواند برای احیای موسسات مالی و پایايي نظام مالی جهانی ،تأثیر عمده ای داشته باشد.

ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت

هدف این مقاله، ارائه ي مدلي برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت مي باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور، وضعيت مالي شركت ها و همچنين موضوع تداوم فعاليت آنها را بررسي کرده و در تصمیم گیری های اقتصادی از آن ها استفاده کرد. جامعه ی آماری متشکل از دو گروه شرکت شامل 30 شرکت دارای بحران و 60 شرکت فاقد بحران است. تعدادی از مهمترین متغیرهای هشدار مالی بین این دو جامعه مقایسه شده و متغیرهایی که بین این دو گروه، از نظر آماری، تفاوت معناداری داشته باشند، برای برازش یک مدل جهت محاسبه ی احتمال بحران مالی، انتخاب خواهند شد.