بحران مالی جهانی ،چالشی پیش روی تحقیقات حسابداری

دانشجویان DBA

بحران مالی جهانی ،چالشی پیش روی تحقیقات حسابداری

رویه های حسابداری به شدت تحت تأثیر بحران مالی فعلی قرار گرفته و مي تواند برای احیای موسسات مالی و پایايي نظام مالی جهانی ،تأثیر عمده ای داشته باشد. این مقاله آن دسته از شکاف های روش شناختی و تئوری موجود در تحقیقات حسابداری را تجزیه تحلیل می کند که باعث ناتوانی محققان در پیش بینی بحران شده است و توانایی محققین را برای تجزیه تحلیل و پاسخگویی به بحران مالي را به این تحقیقات محدود می سازد.دراین جا دو دلیل برای ناتوانی محققان حسابداری در پیش بینی بحران مطرح شده است،دلیل اول،اشاره به شکاف موجود میان دنیای تحقیقات دانشگاهی حسابداری و دنیای حسابداری عملی دارد.و دلیل دوم به ناتوانی محققان برای درک ارتباط میان حسابداری خرد و نهادهای نظارتی حسابداری، اقتصاد کلان ، محیط سیاسی و محل به كار گيري حسابداری اشاره دارد.

شماره نشریه: 
34
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: