بررسي و تبيین جایگاه حسابرسي عملياتي در نظام اقتصادي ايران با تمرکز بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانشجویان DBA

بررسي و تبيین جایگاه حسابرسي عملياتي در نظام اقتصادي ايران با تمرکز بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

این مطالعه به بررسي و تبيین جایگاه حسابرسي عملياتي در نظام اقتصادي ايران می‌پردازد. در این راستا، ابتدا سطح شناخت جامعه از موضوع حسابرسی عملیاتی و درادامه نیز حساسیت و تأکید آنها بر اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. جامعه‌ی آماري تحقیق حاضر متشكل از: اساتيد حسابرسي دانشگاه‌ها، هيئت مديره و مديران عامل، حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار، كارشناسان، مشاوران و تحليلگران مالي می‌باشد.
در این تحقیق، نمونه‌ای به حجم 116 نفر برای مطالعات مقطعی در سال1390 انتخاب شده است. اطلاعات جمع‌آوری شده ازنمونه درقالب 15 متغیر سامان یافته است که جهت آزمون فرضیه‌ها از آزمون نسبت و نرم‌افزار استفاده شده است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که کل طبقات تشکیل دهنده‌ی جامعه آماری درارتباط با موضوع حسابرسی عملیاتی ازیک شناخت اولیه برخوردار هستند و همچنین این افراد بر پیاده‌سازی واجرای حسابرسی عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حساسیت و تأکید بسیار دارند.

شماره نشریه: 
2
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: