راهبري شركتي

دانشجویان DBA

راهبري شركتي

بررسي و تبيین جایگاه حسابرسي عملياتي در نظام اقتصادي ايران با تمرکز بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

این مطالعه به بررسي و تبيین جایگاه حسابرسي عملياتي در نظام اقتصادي ايران می‌پردازد. در این راستا، ابتدا سطح شناخت جامعه از موضوع حسابرسی عملیاتی و درادامه نیز حساسیت و تأکید آنها بر اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. جامعه‌ی آماري تحقیق حاضر متشكل از: اساتيد حسابرسي دانشگاه‌ها، هيئت مديره و مديران عامل، حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار، كارشناسان، مشاوران و تحليلگران مالي می‌باشد.

بررسي رابطه بین سازوكارهاي راهبري شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين سازوكارهاي راهبري شركتي و انتخاب حسابرس است. در راستاي دستيابي به هدف‌هاي پژوهش، پنج فرضيه تدوين شده است كه معنا‌دار بودن رابطه بين سازوكارهاي راهبري شركتي و انتخاب حسابرس توسط شرکتها را مورد آزمون قرار مي‌دهد. روش آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيه هاي مطرح شده در اين پژوهش، با توجه به ماهيت دو وجهي متغير وابسته، رگرسيون لجستيك است. نمونه آماري پژوهش شامل 84 شرکت طي بازه زماني نه ساله 1388- 1380 است.