بررسي رابطه بین سازوكارهاي راهبري شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسي رابطه بین سازوكارهاي راهبري شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين سازوكارهاي راهبري شركتي و انتخاب حسابرس است. در راستاي دستيابي به هدف‌هاي پژوهش، پنج فرضيه تدوين شده است كه معنا‌دار بودن رابطه بين سازوكارهاي راهبري شركتي و انتخاب حسابرس توسط شرکتها را مورد آزمون قرار مي‌دهد. روش آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيه هاي مطرح شده در اين پژوهش، با توجه به ماهيت دو وجهي متغير وابسته، رگرسيون لجستيك است. نمونه آماري پژوهش شامل 84 شرکت طي بازه زماني نه ساله 1388- 1380 است. به‌طور كلي، نتايج حاصل از آزمون فرضيه-ها، بيان‌گر وجود رابطه معنادار ضعيفي بين سازوكارهاي راهبري شركتي و انتخاب حسابرس در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه عوامل مؤثر ديگري نيز وجود دارد كه انتخاب حسابرس در شركت‌هاي مورد بررسي، بيش‌تر به آن‌ها بستگي دارد.

شماره نشریه: 
14
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: