شكراله خواجوي

دانشجویان DBA

شكراله خواجوي

رابطه فرهنگ و حسابداري

در اين مقاله با تاکيد بر مولفه هاي فرهنگي جوامع مختلف که توسط هوفستد مطرح شده و قرار دادن آنها کنار ابعاد ارزشي حسابداري ، که توسط گري بيان شده است رابطه فرهنگ و حسابداري در قالب پژوهشهاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است . در ادامه الگوي مطرح شده توسط ترنر و ترامپنرز جهت صحت نظريه هوفستد مورد بررسي قرار گرفته است . بر اساس پژوهش هايي که با استناد بر الگوي هوفستد و گري صورت گرفته است نتايج حاصل شده با توجه به فرهنگ ملي هر کشور متفاوت بوده است .

بررسي رابطه بین سازوكارهاي راهبري شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين سازوكارهاي راهبري شركتي و انتخاب حسابرس است. در راستاي دستيابي به هدف‌هاي پژوهش، پنج فرضيه تدوين شده است كه معنا‌دار بودن رابطه بين سازوكارهاي راهبري شركتي و انتخاب حسابرس توسط شرکتها را مورد آزمون قرار مي‌دهد. روش آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيه هاي مطرح شده در اين پژوهش، با توجه به ماهيت دو وجهي متغير وابسته، رگرسيون لجستيك است. نمونه آماري پژوهش شامل 84 شرکت طي بازه زماني نه ساله 1388- 1380 است.