رابطه فرهنگ و حسابداري

دانشجویان DBA

رابطه فرهنگ و حسابداري

در اين مقاله با تاکيد بر مولفه هاي فرهنگي جوامع مختلف که توسط هوفستد مطرح شده و قرار دادن آنها کنار ابعاد ارزشي حسابداري ، که توسط گري بيان شده است رابطه فرهنگ و حسابداري در قالب پژوهشهاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است . در ادامه الگوي مطرح شده توسط ترنر و ترامپنرز جهت صحت نظريه هوفستد مورد بررسي قرار گرفته است . بر اساس پژوهش هايي که با استناد بر الگوي هوفستد و گري صورت گرفته است نتايج حاصل شده با توجه به فرهنگ ملي هر کشور متفاوت بوده است . در برخي پژوهش ها نظيرمطالعاتي که در مورد ايران و اسپانيا صورت پذيرفته است ، تاثيرات تغييرات فرهنگي پس از رويداد هاي اجتماعي نظير انقلاب اسلامي و يا مرگ فرانکو بر ارزش هاي حسابداري مورد بررسي قرار گرفته است .

شماره نشریه: 
32
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: