سازوكارهاي حاكميت شركتي

دانشجویان DBA

سازوكارهاي حاكميت شركتي

بررسي رابطه بین سازوكارهاي راهبري شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين سازوكارهاي راهبري شركتي و انتخاب حسابرس است. در راستاي دستيابي به هدف‌هاي پژوهش، پنج فرضيه تدوين شده است كه معنا‌دار بودن رابطه بين سازوكارهاي راهبري شركتي و انتخاب حسابرس توسط شرکتها را مورد آزمون قرار مي‌دهد. روش آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيه هاي مطرح شده در اين پژوهش، با توجه به ماهيت دو وجهي متغير وابسته، رگرسيون لجستيك است. نمونه آماري پژوهش شامل 84 شرکت طي بازه زماني نه ساله 1388- 1380 است.