بررسی تاثیر رتبه بندی امتیاز کیفیت افشاء(به موقع بودن و قابلیت اتکاء) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسی تاثیر رتبه بندی امتیاز کیفیت افشاء(به موقع بودن و قابلیت اتکاء) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

جلد دانش و پژوهش حسابداری

چکیده:

   امروزه سازمانها به منظور باقی ماندن در سطح رقابت و محیط کسب و کار به شدت در پی کسب اعتبار و جلب رضایتمندی مشتریان خود هستند. شرکتهای با رتبه بالا توانایی جذب سرمایه های بیشتر را داشته و سرمایه گذاران نسبت به سایر شرکتها تمایل بیشتری نسبت به خرید سهام و انتقال منابع خود به آنها را دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از نظر مکانیزم کیفیت افشاء و اطلاع رسانی مناسب(امتیاز به موقع بودن و قابلیت اتکاء) بر کیفیت سود این شرکت ها از منظر سرمایه گذاران و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و غیر مالی می باشد. اين تحقيق از دیدگاه هدف از نوع تحقيقات بنیادی و از ديدگاه ماهيت و روش از نوع تحقيقات همبستگي محسوب مي¬شود. جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری از بين شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران به روش غربالگری در دوره زمانی 1387 الی 1392 انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت سود و کیفیت افشاء (معیارهای به موقع بودن و قابلیت اتکاء) وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت سود و امتیاز رتبه بندی افشاء وجود دارد. واژگان کلیدی: کیفیت سود، به موقع بودن ، قابلیت اتکاء، رتبه بندی

فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: