ناصر پرتوی-Partovi naser-naser partovi-کیفیت سود-به موقع بودن-قابلیت اتکاء-رتبه بندی

دانشجویان DBA