بررسی حاکمیت شرکتی وپاسخگویی با تأکید بر آیات قرآن صفحه 85-66

دانشجویان DBA

بررسی حاکمیت شرکتی وپاسخگویی با تأکید بر آیات قرآن صفحه 85-66

چکیده:

امروزه حاکمیت شرکتی و به تبع آن پاسخگویی به یک جنبه اصلی و پویاي تجارت تبدیل شده است و توجه به آن همواره رو به افزایش است0 لذا تمامی ذی نفعان به ویژه سرمایه گذاران و سهامداران درمورد ضرورت و اهمیت راهبري شرکتی آگاه و نسبت به پی گیري استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند. براي تدوین یک نظام راهبري شرکتی مطلوب توجه به عوامل داخلی و بیرونی و نیز شرایط اقتصادي،سیاسی و فرهنگی هر کشور ضروري به نظر می رسد. از آن جایی که ایران یک کشور اسلامی است، بهتر است که توجه به مؤلفه های نظری اسلامی که به وضوح در آیات قرآن قابل مشاهده است؛ در تدوین آیین نامه ها و قوانین راهبری مدنظر قرار گیرد.

در این مقاله به بررسی مسئله پاسخگویی در حاکمیت شرکتی براساس تئوری نمایندگی(مسئولیت محدود)، تئوری ذی نفعان (مسئولیت گسترده) پرداخته شده است و با استناد بر آیات قرآن، پاسخگویی بررسی می گردد. این مطالعه به صورت مروری و با استناد به منابع منتشر شده انجام گرفته و نتایج آن در قالب مقاله حاضر ارائه می شود .

شماره نشریه: 
21
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: