دکتر فاطمه صراف

دانشجویان DBA

دکتر فاطمه صراف

هموارسازی سود، مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت

بررسی حاکمیت شرکتی وپاسخگویی با تأکید بر آیات قرآن صفحه 85-66

مقایسه چارچوب های یکپارچه کوزو-کنرل داخلی سال 2013 و مدیریت ریسک سازمانی سال 2004

بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی بر اساس چارچوب کوزو

مدلی برای پیش بینی جریان وجوه نقد در شرکت های ایرانی

چکیده: حیات یک واحد اقتصادی تا حد زیادی به جریان وجوه نقد آن بستگی دارد و ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم ترین عامل سلامت اقتصادی آن واحد می باشد. از آن جائی که وضعیت نقدینگی مبنای قضاوت بسیاری از ذی نفعان مانند سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان درباره موقعیت اقتصادی است، پیش بینی جریان وجوه نقد آتی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.