مقایسه چارچوب های یکپارچه کوزو-کنرل داخلی سال 2013 و مدیریت ریسک سازمانی سال 2004

دانشجویان DBA

مقایسه چارچوب های یکپارچه کوزو-کنرل داخلی سال 2013 و مدیریت ریسک سازمانی سال 2004

چکیده

اولین چارچوب یکپارچه کنترل داخلی در سال 1992 منتشرو آخرین تغییرات آن با هدایت موسسه حسابرسیPwCانجام شده و در ماه مِی سال 2013 توسط کمیته سازمان­های حامی کمیسیون تردوی ملقب به کوزو(COSO) تهیه ومنتشر گردید. این چارچوب،به صورت گسترده ای توسط هئیت مدیره شرکت­ها و محافل حرفه ای در سراسر دنیا مورد استفاده و در طراحی، اجرا و ارزیابی کنترلهای داخلی به کار گرفته شده است.کمیته سازمان­های حامی کمیسیون تردوی همچنیندر سال 2004 میلادی، چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک سازمانی را منتشر کرده است که یک چارچوب برای مدیریت ریسک بوده و کمک­هایی برای واحد های تجاری و سایر واحد­ها در جهت توسعه و بکارگیری فعالیت های مدیریت ریسک، فراهم می کند. این چارچوب،چهار هدف و هشت جزء مورد نیاز برای مدیریت ریسک اثربخش سازمان راشناسایی و شرح داده است. مدیریت ریسک سازمانی هم اکنون به عنوان یک شاخص توسط مدیریت بسیاری از واحدهای اقتصادی جهت ارزیابی و بهبود مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می گیرد.در این مقاله با توجه به گستردگی مدیریت ریسک سازمانی نسبت به کنترل داخلی تفاوت‏ها و شباهت‏های این دو چارچوب بررسی و اهداف و اجزاء آن‏ها با یک دیگر مقایسه می‏گردد.

کلمات کلیدی: کنترل داخلی، مدیریت ریسک سازمانی، چارچوب کنترل داخلی، کوزو، ریسک سازمانی

شماره نشریه: 
43
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: