بررسی رابطه ی بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام با کنترل تغییرات غیرمنتظره جریان‌های نقدی آتی

دانشجویان DBA

بررسی رابطه ی بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام با کنترل تغییرات غیرمنتظره جریان‌های نقدی آتی

فرانسیس و همکارانش طی تحقیق تجربی نشان ‌دادند که کیفیت اقلام تعهدی با هزینه‌ی سرمایه، رابطه‌ی معکوس دارد. اما کُر و همکارانش بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام (هزینه ی سرمایه)، رابطه‌ای نیافتند و اظهار کردند شواهدی مبنی بر این که کیفیت اقلام تعهدی توسط بازار در قیمت سهام‌ لحاظ شده باشد، وجود ندارد. با استناد به استدلال های اوگنوا در این مقاله یافته‌های کُر و همکاران این طور تفسیر می‌شود که شرکت‌های دارای کیفیت اقلام تعهدی پایین در آینده جریان‌های نقدی غیر منتظره‌ی منفی تجربه می‌کنند و به این دلیل بازده سهام آنها کاهش می‌یابد و بازده بالای مورد انتظار این شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. اما مشابه کُر و همکاران و سایر تحقیقات انجام شده در ایران در این تحقیق نیز با مطالعه‌ی داده‌های مربوط به 185 شرکت طی دوره ی 1377 تا 1386 با کنترل تغییرات غیرمنتظره‌ی جریان‌های نقدی، رابطه‌ی معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام یافت نشد. به طور کلی این مقاله درباره ی بحث رو به رشد رابطه ی بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه‌ی سرمایه، شواهد جدیدی به دست می‌دهد.

شماره نشریه: 
13
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: