بازده مورد انتظار سهام

دانشجویان DBA

بازده مورد انتظار سهام

بررسی رابطه ی بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام با کنترل تغییرات غیرمنتظره جریان‌های نقدی آتی

فرانسیس و همکارانش طی تحقیق تجربی نشان ‌دادند که کیفیت اقلام تعهدی با هزینه‌ی سرمایه، رابطه‌ی معکوس دارد. اما کُر و همکارانش بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام (هزینه ی سرمایه)، رابطه‌ای نیافتند و اظهار کردند شواهدی مبنی بر این که کیفیت اقلام تعهدی توسط بازار در قیمت سهام‌ لحاظ شده باشد، وجود ندارد.