تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 34

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 34

جلد تحقیقات حسابداری و حسابرسی

چکیده:

در ایران بسیاری از شرکتها علی رغم تلاش های صورت گرفته در راستای خصوصی سازی کماکان زیر نظر دولت  بوده و اعمال کنترلهای دولت بر سیاستهای مالی و عملیاتی آنها دیده می شود و با توجه به اینکه ارتباط سیاسی نقش مهمی در تبیین رفتار سرمایه گذاری و وضعیت مالی شرکتها ایفا می کند، از این رو این مقاله به بررسی اثر ارتباط سیاسی بر رفتار سرمایه گذاری شرکت های فعال و جذب منابع مالی در بورس تهران پرداخته است.  لذا فرضيه های پژوهش با استفاده از اطلاعات مالي 135 شرکت ايراني (38شرکت سیاسی، 97 شرکت غیرسیاسی) و مدل رگرسيوني پانل براي دوره زماني 1382 تا 1390 با نرم افزارهای Eviews و Stata مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که ارتباط سیاسی بر رفتار سرمایه گذاری شرکتها موثر بوده و سبب کاهش محدودیت جریان تامین مالی شرکتها گشته است. نتايج پيامدهاي عملي اين پژوهش براي مديران مالي جهت استفاده از اين اطلاعات در تنظیم کردن سياست هاي مالي و عملياتي شركت مهم است. همچنین برای سرمایه گذاران جهت ارزیابی وضعیت مالی شرکتهای ایرانی و تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری های خود، مفید می باشد.

واژگان کلیدی: ارتباط سیاسی، سرمایه گذاری، تأمین مالی، شرکتهای ایرانی

 

شماره نشریه: 
34
فصل انتشار: 
سال انتشار: