تغييرات چارچوب نظري محصول انقلاب در الگوهاي حسابداري

دانشجویان DBA

تغييرات چارچوب نظري محصول انقلاب در الگوهاي حسابداري

تغيير و تحولات اساسي در دنياي حسابداري و گزارشگري مالي در حال وقوع است. هدف اين مقاله ارائه ي چارچوبي است که به درک چگونگي وقوع اين تغييرات کمک مي کند. تغيير در نيازهاي اطلاعاتي به همراه کمبود اطلاعات حسابداري مربوط، منجر به گزارشگري موارد خلاف قواعد و ناهنجاري هايي شده است. فرآيند تکامل تدريجي زماني رخ مي دهد که مجموعه ي دانش به مرور در طول زمان پيشرفت مي کند. حسابداري نوعاً از اين الگو از طريق استانداردهاي در حال تکامل که به مرور زمان در واکنش به تغييرات در شيوه ي عمل منتشر مي شوند، پيروي مي کند.
تغيير انقلابي زماني رخ مي دهد که يک نابهنجاري يا بحران منجر به نهضتي دور از جريان فکري خاصي، در کل مجموعه ي يک دانش مي شود. در حال حاضر، حسابداري دستخوش تغييراتي بنيادين در تفکر خود مي باشد. اين تغييرات در مبناهايي که حسابداري مالي بر اساس آن ها قرار گرفته، در حال وقوع مي باشد. عوامل چنين تحولي را مي توان به موارد زير نسبت داد: حرکت از يک اقتصاد صنعتي به اقتصاد مبتني بر اطلاعات،گسترش جهاني سازي، بهبودهاي صورت گرفته در دسترسي به اطلاعات و افزايش توانايي پردازش اطلاعات.
براي تشريح چگونگي اين تغييرات که تغيير در الگوهاي حسابداري را سرعت بخشيده اند ، در اين مقاله از چارچوب کوهن در مورد نظريه انقلاب علمي استفاده مي شود. گزارشگري مالي در حال گذار از يک الگوي حسابداري متناسب با عصر اقتصاد صنعتي به سمت يک الگوي حسابداري متناسب با اقتصاد در عصر اطلاعات مي باشد. اين جهت گيري مجدد، منجر به موارد زير گرديده است: تغيير در ادراک و کاربرد مربوط بودن و قابليت اتکاء، استفاده روز افزون از ارزش منصفانه در مقابل بهاي تمام شده تاريخي، تأکيد مجدد بر اصول در مقابل قواعد، و تکامل تدوين صورتهاي مالي اساسي.

شماره نشریه: 
33
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: