چارچوب نظري

دانشجویان DBA

چارچوب نظري

تغييرات چارچوب نظري محصول انقلاب در الگوهاي حسابداري

تغيير و تحولات اساسي در دنياي حسابداري و گزارشگري مالي در حال وقوع است. هدف اين مقاله ارائه ي چارچوبي است که به درک چگونگي وقوع اين تغييرات کمک مي کند. تغيير در نيازهاي اطلاعاتي به همراه کمبود اطلاعات حسابداري مربوط، منجر به گزارشگري موارد خلاف قواعد و ناهنجاري هايي شده است. فرآيند تکامل تدريجي زماني رخ مي دهد که مجموعه ي دانش به مرور در طول زمان پيشرفت مي کند. حسابداري نوعاً از اين الگو از طريق استانداردهاي در حال تکامل که به مرور زمان در واکنش به تغييرات در شيوه ي عمل منتشر مي شوند، پيروي مي کند.