رابطه تامين مالي و عملكرد عملياتي در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

رابطه تامين مالي و عملكرد عملياتي در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شركت ها به منظور اجراي پروژه هاي سود آور و دستيابي به حداكثر بازدهي در جهت افزايش ثروت سهامداران خود، از منابع مالي مختلف و به شيوه هاي گوناگون استفاده مي كنند. توانايي شركت در مشخص ساختن منابع درون يا برون سازماني براي فراهم كردن سرمايه و تهيه برنامه هاي مالي مناسب، از عوامل اصلي رشد و پيشرفت هر شركت محسوب مي گردد. اين منابع تامين مالي و ميزان استفاده از آنها يكي از عواملي است كه بر عملكرد عملياتي شركت ها اثر مي گذارد.
در اين راستا، پژوهش حاضر به بررسي تاثير تامين مالي، انواع و حجم آن بر عملكرد عملياتي شركت ها پرداخت. به اين منظور با مطالعه ي دقيق ادبيات موضوع، چهار فرضيه طراحي گرديد. نمونه آماري اين تحقيق شامل 64 شركت بود كه از بين شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران براي يك دوره هفت ساله 1379-1385 انتخاب شدند.
فرضيه ها با استفاده از رگرسيون دو متغيره و روش تطبيقي و آزمون هاي F و t تحليل گرديدند. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد كه تامين مالي اثري بر عملكرد عملياتي قبل و بعد از آن ندارد؛ همچنين نوع و حجم تامين مالي بر اكثر معيارهاي عملكرد عملياتي تاثير چنداني ندارد.

شماره نشریه: 
1
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: