سرمایه گذاران نهادی، سلامت مالی و ارزشگذاری سهام

دانشجویان DBA

سرمایه گذاران نهادی، سلامت مالی و ارزشگذاری سهام

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی، سلامت مالی و وزنی را که بازار در زمان ارزشگذاری سهام به سودخالص و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می دهد صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین نشان داده اند، وزنی را که بازار در زمان ارزشگذاری سهام به سودخالص و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام مي دهد تابعي از سلامت مالي شرکت مي باشد بدین صورت که اگر شرکتی دارای سلامت مالي بالايي بوده و در سال جاري سود گزارش نمايد، بازار با درنظر گرفتن سلامت مالي و پيش بيني اين موضوع که به احتمال زياد اين سود در آينده نيز تداوم خواهد داشت، در هنگام ارزشگذاري سهام به سودخالص نسبت به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام وزن بيشتري خواهد داد. از طرف دیگر اگر شرکتي داراي سلامت مالي بالايي باشد ولي در دوره جاری زيان گزارش نمايد، بازار با در نظر گرفتن سلامت مالي بالا و تصور اينکه شرکت اين وضعيت را در سالهاي بعد معکوس نموده و سود گزارش خواهد کرد، در هنگام ارزشگذاري سهام وزن بیشتری را برای ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در نظر می گیرد. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و سلامت مالی شرکت بوده و نتایج تحقیقات قبلی که بطور خلاصه در بالا ذکر شده را تائید می نمایند.

شماره نشریه: 
11
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: