سلامت مالی

دانشجویان DBA

سلامت مالی

سرمایه گذاران نهادی، سلامت مالی و ارزشگذاری سهام

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی، سلامت مالی و وزنی را که بازار در زمان ارزشگذاری سهام به سودخالص و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می دهد صورت پذیرفته است.