چارچوب مفهومی حسابداری با نگرش اطلاعاتی

دانشجویان DBA

چارچوب مفهومی حسابداری با نگرش اطلاعاتی

اين مقاله مزاياي قواعد حسابداري و چارچوب مفهومی حسابداری را با نگرش منبع اطلاعات اقتصادی به نظام حسابداری (از این پس رویکرد اطلاعاتی)بررسی کرده است. شرایط عدم اطمینان، نمایندگان ذی نفعان مختلف، تقاضا برای اطلاعات و منابع چندگانه اطلاعات، مورد توجه خاصی قرار گرفته است . هم چنین در این رویکرد، امكان ورود اطلاعات شخصي نيزمجاز است.در اين تجزیه و تحليل به یکسری ويژگي هاي اساسي اطلاعات حسابداري دسترسی پیدا خواهیم کرد. اینگونه بیان شده است كه ویژگیهای كيفي موجود در چارچوب هاي مفهوميتقاضاي استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري را به طور کامل تأمین نمي كند. براي مثال، چارچوب مفهومي حسابداری که توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری تدوین شده(IASB) ، هيچگونه راهنمايي براي برقراری تعادل ميان مربوط بودن و قابل اعتماد بودن اطلاعات ندارد. علاوه بر این، ممكن است
بیطرفی جزئي از قواعد و ویژگی بهينه نباشد. انحراف آماري ناشی از نظارت بر اطلاعات حسابداري نیز لزوماً نامطلوب نيست. نظارت یکی از ویژگیهای اطلاعات حسابداري است كه انگيزه هايي را براي مديريت به منظور رسیدن به هدف تعیین شده فراهم مي آورد. اگر چه اطلاعات حسابداري در مقایسه با سايرمنابع اطلاعاتي دیررس هستند، اما محتواي منابع به هنگام را شدیدا تحت تاثير قرار داده و آنها را تعدیل و محدود مي كند. تاکید می شود، سامانه اطلاعاتی حسابداري در خلاء قرار ندارد و با منابع اطلاعاتي دیگری مرتبط است. ازاینرو، اطلاعات حاصل از سامانه نظامند بدون درنظر گرفتن ساير منابع اطلاعاتي، قابل تحليل نیست. افزون بر این، از آن جایی که گزارش ها و صورتهاي مالي و حتی پیش بینی ها توسط يك حسابرس مستقل رسيدگي می شود،دستكاري داده های حسابداري کاری بس دشوارخواهد بود.

شماره نشریه: 
2
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: