نگرش منبع اطلاعات اقتصادی به نظام حسابداری

دانشجویان DBA

نگرش منبع اطلاعات اقتصادی به نظام حسابداری

چارچوب مفهومی حسابداری با نگرش اطلاعاتی

اين مقاله مزاياي قواعد حسابداري و چارچوب مفهومی حسابداری را با نگرش منبع اطلاعات اقتصادی به نظام حسابداری (از این پس رویکرد اطلاعاتی)بررسی کرده است. شرایط عدم اطمینان، نمایندگان ذی نفعان مختلف، تقاضا برای اطلاعات و منابع چندگانه اطلاعات، مورد توجه خاصی قرار گرفته است . هم چنین در این رویکرد، امكان ورود اطلاعات شخصي نيزمجاز است.در اين تجزیه و تحليل به یکسری ويژگي هاي اساسي اطلاعات حسابداري دسترسی پیدا خواهیم کرد. اینگونه بیان شده است كه ویژگیهای كيفي موجود در چارچوب هاي مفهوميتقاضاي استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري را به طور کامل تأمین نمي كند.