گروه های تجاری: واقعیت اقتصادی ناشناخته

دانشجویان DBA

گروه های تجاری: واقعیت اقتصادی ناشناخته

گروه تجاری، مجموعه ای به هم پیوسته از شرکت ها است که در بازارهای مختلف تحت کنترل مشترک مالی یا اداری به کارهای تجاری مشغول هستند و اعضای آن بواسطه روابط بین شخصی، قومی و یا پیش زمینه های تجاری به هم می پیوندند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی و آشنایی بیشتر با گروه های تجاری است. واقعیت های اقتصادی که هنوز هم تا حدی ناشناخته باقی مانده اند. اطلاعات این پژوهش از روي منابع مختلف کتابخانه ای و مجلات معتبر بین المللی حسابداری گردآوري شده است. در این پژوهش خصوصیات مهم و تئوری های موجود در خصوص گروه های تجاری مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین با توجه به تحقیقات پیشین در زمینه گروه های تجاری، برخی از توانایی های گروه های تجاری تشریح شده است. شواهد و تحقیقات پیشین حاکی از این است که گروه های تجاری با استفاده از خصوصیات و ویژگی-های منحصر به فردشان می توانند در جهت کسب منافع بیشتر برآیند.

شماره نشریه: 
8
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: