گروه تجاری

دانشجویان DBA

گروه تجاری

گروه های تجاری: واقعیت اقتصادی ناشناخته

گروه تجاری، مجموعه ای به هم پیوسته از شرکت ها است که در بازارهای مختلف تحت کنترل مشترک مالی یا اداری به کارهای تجاری مشغول هستند و اعضای آن بواسطه روابط بین شخصی، قومی و یا پیش زمینه های تجاری به هم می پیوندند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی و آشنایی بیشتر با گروه های تجاری است. واقعیت های اقتصادی که هنوز هم تا حدی ناشناخته باقی مانده اند. اطلاعات این پژوهش از روي منابع مختلف کتابخانه ای و مجلات معتبر بین المللی حسابداری گردآوري شده است.