تحقيقات حسابداري و حسابرسي - شماره 23

دانشجویان DBA

تحقيقات حسابداري و حسابرسي - شماره 23

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
23

- فهرست

- بررسي اثرات جريان هاي نقدي بر تصميمات سرمايه گذاري شرکت ها (صفحه 23-4)

- بررسي رابطه پاداش هيأت مديره با شاخص هاي حسابداري ارزيابي عملکرد (مورد مطالعه: شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (صفحه 35-24)

- تاثير کيفيت سود بر تغييرات بازده غير متعارف سهام (صفحه 55-36)

- بررسي و شناسايي نگرش حاکم بر آموزش حسابداري در دانشگاه ها (ديدگاه سنتي يا ديدگاه اخلاقي) (صفحه 69-56)

- يکنواختي نرخ ماليات پرداختي و انتظارات سرمايه گذاران درباره سود آتي (صفحه 87-70)

- بررسي جامع قدرت پيش بيني و محتواي اطلاعاتي متغيرهاي سود و زياني و ترازنامه اي در پيش بيني جريان هاي نقدي آتي (صفحه 101-88)

- بررسي تاثير رقابت در بازار محصول و راهبري شرکتي بر سياست هاي نگهداشت وجه نقد در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 119-102)

- مقايسه الگوريتم مورچگان با روش هاي تحليل تمايزي چندگانه و لوجيت در پيش بيني درماندگي مالي (صفحه 143-120)

- بررسي توان متغيرهاي حسابداري در پيش بيني جريان هاي نقدي آتي طي مراحل چرخه عمر شرکت (صفحه 159-144)

تصویر: