یکنواختی نرخ مالیات پرداختی و انتظارات سرمايه گذاران درباره سود آتي - صفحه 70 الي 87

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

یکنواختی نرخ مالیات پرداختی و انتظارات سرمايه گذاران درباره سود آتي - صفحه 70 الي 87

چکیده

يكنواختي نرخ مالیات پرداختی به معناي دستيابي به نتايج اجتناب مالياتي یکنواخت در طول زمان بوده و با حداقل سازی مالیات متفاوت است. در اين مطالعه با استفاده از روش شناسی میشکین (1983) به بررسي درك سرمايه گذاران از یکنواختی نرخ مالیات پرداختی شركت ها به منظور تعيين پايداري سود و اجزاي سود قبل از ماليات پرداخته مي شود. نمونه شامل مشاهدات 54 شركت در فاصله سال هاي 1381 تا 1390 مي باشد كه در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده اند. نتایج نشان می دهند سرمایه گذاران از یکنواختی نرخ مالیات پرداختی شركت ها به عنوان علامتي براي ارزيابي پايداري سود و اجزاي سود قبل از ماليات استفاده نمی نمايند.

شماره نشریه: 
23
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: