تحقیقات حسابداری و حسابرسی

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 349
اعضای حقیقی - پیوسته: 2368
اعضای حقیقی - وابسته: 2445
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 41
اعضای حقوقی - موسسات: 209
اعضای حقوقی - شرکت ها: 65
اعضای دانشجویی: 8750

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ی پنجره ای

پیش بینی ارتباط بین بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و اختلاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعه عوامل تعيين كننده نرخ موثر مالياتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل رگرسیون چند متغیره غیر خطی.

تأثیر متقابل سودهای غیرمنتظره و ویژگی های کیفی سود بر واکنش بازار سرمایه

پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبت هاي بازار درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي اهميت نسبي ويژگي هاي شرکتهاي ايراني در تعيين کيفيت سود و مقايسه تطبيقي آن با بازار سرمايه ساير کشورها

صفحه‌ها