حاکمیت شرکتی

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 616
اعضای حقیقی - پیوسته: 3179
اعضای حقیقی - وابسته: 3055
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

حاکمیت شرکتی

تقلب در صورت‌های مالی: نیاز به تغییر الگو به سمت حسابداری دادگاهی

تأثیر محافظه کاری مشروط بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

دانش و پژوهش حسابداری شماره 51

تبیین برخی عوامل مؤثر بر هزینه‌های نمایندگی با تأکید بر نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش

بررسی حاکمیت شرکتی وپاسخگویی با تأکید بر آیات قرآن صفحه 85-66

سرمایه مدیریتی شرکت و کیفیت افشای اطلاعات صفحه 87-74

بررسی رابطه بین تشکیل کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیأت مدیره در شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده

نقش رسانه در حاکمین شرکتی

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت با مدیریت سود دربورس اوراق بهادار تهران

صفحه‌ها