مدیریت سود

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

مدیریت سود

راهکارهای اسلامی برای مدیریت سود

چکیده:

سیاست تقسیم سود در شرکت‌های مشکوک به تقلب

اثر حقوق سهامداران و مالکیت درونی بر مدیریت سود

دانش و پژوهش حسابداری شماره 51

دانش و پژوهش حسابداری شماره 51

بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها

رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی در دوره بحران مالی جهانی در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

شرایط اقتصادی مختلف نیازمند سیاست های گزارشگری مربوط به خود است. به همین دلیل انتظار

تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه نمایندگی، مدیریت سود ومحافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صفحه 101-86

تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق های مشترک سرمایه گذاری

نقش مدیریت سود و هموار سازی سود در رفتار سیاسی مدیران

صفحه‌ها