نقش مدیریت سود و هموار سازی سود در رفتار سیاسی مدیران

دانشجویان DBA

نقش مدیریت سود و هموار سازی سود در رفتار سیاسی مدیران

چکیده:

امروزه مرز موجود بين گرايشات علمي برداشته شده و علوم مختلف به دليل پيچيدگي و بار علمي زياد در يكديگر ادغام شده و يا مكمل هم گشته اند .حسابداري در قرن حاضر بر خلاف گذشته ،دانشي توصيفي –تحليلي است كه معاملات و رويدادهاي داراي اثر مالي بر واحدهاي اقتصادي را توصيف و تحليل مي كند .در جهان امروز رد پاي رفتار انساني در تهيه و ارائه گزارش هاي مالي ثابت شده است .نمونه اين رفتارها ،رفتار هاي سياسي مديران است .ريشه اصلي آن نيز تضاد منافع موجود بين مديران و استفاده كنندگان برون سازماني از اطلاعات مالي است كه از تئوري نمايندگي سرچشمه مي گيرد . .تصميمات گرفته شده توسط مديران لزوما با خواسته ها و آرزوهای سهامداران منطبق نيست. هر طرف براي اين كه عاقلانه رفتار كنند اقداماتي را انجام مي دهد كه براي خودش منتفع سودمند باشد، بي آنكه لزوما نفع طرف ديگر را به حساب آورد. رفتار سياسي در جايي كه مديران با مسائل مالي روبرو مي شوند ، بيشتر نمود پيدا مي كند ، مسئله اینجاست که محاسبه و مدیریت سود یک امر مجازی ، ولی قدرت سیاسی و رفتار سیاسی یک واقعیت است . بنابراين مي توان انتظار داشت رفتارهاي سياسي مديران در اطلاعات مالي گزارش شده توسط آنها منعكس گردد. در این مقاله ابتدا نظریه های مربوط به مدیریت سود و هموار سازی سود را توضیح داده ، سپس رفتارسیاسی مدیران و عوامل موثر بر آن را شرح داده و در نهایت با ایجاد یک مدل ترکیبی عواملی که در مدیریت سود و رفتار سیاسی مدیران نقش دارند را ارائه می شود .

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
19
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: