تأثیر محافظه کاری مشروط بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

تأثیر محافظه کاری مشروط بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

هدف این مقاله تحلیل و بررسی تأثیر محافظه­ کاری مشروط بر حق­ الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، تأثیر محافظه­ کاری مشروط بر اساس سه مدل عدم تقارن سود و بازده سهام، اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی و عدم تقارن پایداری سود و همچنین اثر متقابل آن‌ها با شاخص­های حاکمیت شرکتی بر حق­ الزحمه حسابرسی برای 79 شرکت پذیرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال‌های 1392-1387 که به روش حذف تصادفی انتخاب‌شده‌اند، موردبررسی قرارگرفته است. از آزمون چاو برای تعیین همگن یا ناهمگن بودن داده­ ها استفاده‌شده است، که نتایج آن یا بیانگر به‌کارگیری روش رگرسیون تلفیقی و یا روش داده­ های پانلی است. برای داده­ های پانلی، برای تخمین مدل پژوهش با استفاده از نرم­ افزار 7- Eviews، از مدل­های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که محافظه­ کاری مشروط تأثیر معنی­ داری بر حق­ الزحمه حسابرسی دارد و اثر متقابل مدل­های محافظه­ کاری با شاخص­های حاکمیت شرکتی بر حق­ الزحمه حسابرسی، در کل معنی­ دار نیست و در مواردی که معنی­ دار می­ باشد این اثر سبب تعدیل حق‌الزحمه حسابرسی شده است.

شماره نشریه: 
38
فصل انتشار: 
سال انتشار: